reklama
 
ohodnotit

Jan Hus

Žánr:
Rok:
1954
Délka:
116 minut
Premiéra v ČR:
29.4.1955
„O jedné z nejvýraznějších postav našich dějin.“
Popis / Obsah / Info k filmu Jan Hus
Praha roku 1412. Papež Jan XXIII. vyhlásil prodej odpustků, ale Pražané, poučeni kázáním Mistra Jana Husa, se proti papežově nemorálnímu nařízení bouří. Hus káže v Betlémské kapli, zatímco královna Žofie ho nabádá k umírněnosti. Tovaryši Jan, Stašek a Martin jsou zatčeni u Týnského chrámu, kde společně s dalšími Pražany bránili fanatickému faráři Peklu v kázání o odpustcích. Purkmistr slíbí Husovi jejich propuštění, ale nakonec jsou všichni tři veřejně popraveni. Papež vyhlásí nad Husem klatbu, a proto je Hus nucen uchýlit se na Kozí Hrádek, kde ve svých kázáních pokračuje. Papež požádá českého krále Václava IV., aby Husa přiměl k cestě na koncil do Kostnice. Přes varování přátel se Hus do Kostnice vydá, když získá od římského a uherského krále Zikmunda glejt, který mu zaručuje bezpečnou cestu tam i zpět. V Kostnici je však uvězněn…

Zdroj: ČT


oficiální text distributora

Popis / Obsah / Info k filmu Jan Hus
První díl husitské revoluční trilogie. Revoluční události v období od května roku 1412 do léta roku 1415.
Roku 1412 v Betlémské kapli naslouchají tisíce Pražanů kázáním Mistra Jana Husa, jenž otevřeně pranýřuje zlořád a nepravosti v církvi. V kapli je i královna Žofie, manželka českého krále Václava IV. Jeho kázání jsou mnohým trnem v oku. Papež Jan XXIII. vyhlašuje nejtěžší církevní klatbu nad Husem a nad Prahou, dokud v ní bude Hus přítomen. Hus se tedy uchyluje na Kozí Hrádek, kde však dále rozšiřuje své učení. Papež posílá poselství Václavu IV. a požaduje postavit Husa před církevní koncil v Kostnici.
DVD Express


Popis / Obsah / Info k filmu Jan Hus
1412 -1415: Mistr Jan Hus ve svých kázáních v Betlémské kapli pranýřuje zlořády v církevní organizaci. Je postižen papežskou klatbou a vyzván, aby na kostnickém koncilu obhájil své učení. 6.7.1415 byl jako kacíř upálen... První část "husitské trilogie", velkoryse pojatého filmového projektu silně ovlivněného ideologizací historie.

Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmu


Za pravdu života proti smrti, za pravdu rozumu proti temnu, za pravdu prostých proti vrchnosti světské i církevní zvedl Mistr Jan Hus svůj hlas ~ a dal svůj život. Jeho učení odpírat moci kříže i meče, pokud je představována nehodnými - znamenalo ve způsobu středověkého myšlení zákon nového věku, objev nové soustavy duchovni, morální i společenské - revoluci. Jak ho za to nenáviděli mocní, jejichž poddaným otvíral oči a učil je vlastním rozumem rozeznávat pravdu od lži a pokrytectví! Vracejíce se k Husovi, vystupujeme k nejvyšším vrcholům života národa, lidu své země. Čtenář nad Jiráskovou knihou, poutník, který se zastavil v nové Betlemské kapli, cítí: moci tak spatřit, prožít s sebou velikou Husovu dobu . . . Náš film otevřel nám dnes široký pohled do slavné, nad jiné živé národní minulosti. A právě zde, v Betlémské kapli, nám dává po prvé stanout před Husem takovým. jak tu sám před staletími stával. Jaká je to filmová podoba velké postavy národních dějin, čím k nám promlouvá jejf umělecký obraz?
Ne dogmatický fanatismus, ale světlo poznání se šíří s kazatelny slovy Husovými. Zní v nich vědomi pravdy, hluboké přesvědčení. Spolu s tím i prostředí, jež Husa obklopuje, ovzduší Betlema: architektura kaple, píseň "Jesu Kriste, ščedrý kněže" a hlavně zástup prostných, lačně vpíjejících pravdu - to všechno podporuje a zpřesňuje vžitou představu. A není Hus jednotvárný v tom zjevování pravdy čisté. Vroucná naléhavost, s níž burcuje svědomí svých posluchačů v kapli, je vystřídána v disputaci s žáky sžíravým sarkasmem, s nimž tepe zlořády Říma. A tento tón je opět jinak odstíněn ve scéně va německé faře: ve chvíli pohody a jakoby posledního ddechu na poslední cestě, zavzpomínav na vlastní hubená léta žákovská (historka s chlebovou lžící), porozumí si Hus s utištěnými nevolníky církevních latifundií bodrou, laskavě humornou, ale tím účinnější ironií, a na jejich vlastním přikladu jim demonstruje zásady svého učení. Zde všude daly scénář M. Kratochvíla i režie herci možnost měnit tóny a vyjadřovat dané théma v širokém rejstříku variací.
Zdeněk Štěpánek této možnosti také bohatě využívá, povznášeje se téměř vždy ještě nad text. V slyšení před králem je důstojný (vážná, jen mírná úklona, setrvání na stanovisku), v ohni žalob Pálče a papežského komisaře vnitřně pevný a v diskusi neochvějně jistý. Charakteristickým rysem postavy je i Husova vira v člověka, v to lepší v člověku. Zná vlčí morálku konšelů, ale uvěří jejich slibu (právě zde však měla být ve scénáři ještě výrazněji akcentována Husova vira v lepší svědomí člověka, aby krvavý osud tři mládenců nepadal trochu i na Mistrovu hlavu a nesnižoval jeho víru v člověka na lehkověrnost). Tato důvěra ve vysokém smyslu mravním předznamenává i Husovo rozhodnutí k cestě do Kostnice. Ve scéně loučení s lidem vyrůstá k pathosu. ke gestu až biblickému. Lid zde slovy jedince (jímavě lidským oslovením V. Hlavatého) Husa nap~sled zapřísahá: "Huse, člověče boží . . . ale ty se už nevrátíš . . ." A tu Hus jen beze slova naposled pokyne rodným - jakoby řekl "amen". To je citlivě a silně inscenováno. A podobně věří Hus i v Kostnici, nedbaje varování Jana z Chlumu, který vojáckou zkušeností prohlédne léčku. Hus však jako by byl skoro dotčen jeho nedůvěrou: kterak by to bylo možno...? Štěpánek výrazně vyjadřuje právě tuto Husovu vlastnost, jež není naivní důvěřivostí a z dějinného odstupu dostává jiný, vyšší smysl. Dramaturgicky je z tohoto Husova postoje nejvíce vytěženo ve scéně s Pálčem v žalářní kobce. Hus tu přeroste karieristu, svého Jidáše až k naprostému mravnímu vítězství, Štěpánek svým hřejivým, tichým tónem nejhlouběji dojme diváka, který jasně pochopí, proč právě tu se Páleč hroutí. I O. Krejča našel v této scéně nejvíce barvy pro portrét Pálče (vůbec je zajímavé, jak právě ve střetnutí s ústřední postavou vyrostly i ostatní herecké výkony. Smolíkův legát, Karenův kardinál, Högerův Václav IV. Tomášové Johanka). A po Pálčovi přichází kardinál - pokušitel. Slíbí život, jen takovou malou formalitu je třeba splnit, podepsat připravené odvolání, zapřít pravdu. B. Karen povýšil na jedno z nejsilnějších míst celého díla tuto episodu o satanském šturmu proti pravdě v hodině dvanácté. K takovým scénám patří i proslulý, brožíkovsky koncipovaný, obraz Husa před koncilem. Pravda je tu políčkována, vysmáta, ukřičena, papežskému sboru o ni vůbec nejde, naopak, ale Štěpánkův Hus, utýraný, vyčerpaný, jehož víře v pravdu a v člověka zde plivají do tváře, pevně opakuje své "Neodvolám"!
Zákonitě je postava s tak zvýrazněnou vírou v člověka obklopená láskou prostých lidí. Setkávají se s Husem jako by podél jeho křížové cesty. Martin a Johanka, prostí v Praze i na venkově, žena v kostnickém domě (jak se zhroutí v pláči, když Husa odvádějí), ba i žalářník je mu nakonec přítelem, i neznámá žena v zástupu, jež zaslechne žalm, který Mistr Jan tiše prozpěvuje, kráčeje za zvuků popravčího bubnu k hranici. Toto Husovo bratrství v lidu, společenství s rodnými, vyjadřuje filmová komposice v celém díle (vzpomeňme ještě prostého posledního Husova pozdravu domů, vysloveného u hranice bez stopy melodramatické mystiky.)
Tak bohatými a zároveň prostými prostředky vytvořili tedy naši filmoví umělci obraz velkého revolučního myslitele, národního hrdiny, zvěstovatele bouře. Je to obraz, který je práv duchu a tradici, jimiž v národě žije.
Sama velikost thematu titulní postavy byla významným podnětem tvůrcům filmu a vynikající výkon Štěpánkův vzpruhou ostatním hercům. Vzpomeňme tu na portrét papežského legáta (Fr. Smolík), jak pobaveně a povýšeně přímo vychutnává každé slovo svého rozhovoru s kacířem, na čertovskou licoměrnost pokušitelské nasládlosti Karenova kardinála, na bohatě rejstříkovaný výkon Högerův, jehož Václav IV. ve zkratce projeví jak lehkou mysl k freji a truňku nakloněnou, tak státnickou rozvahu diplomata, slabého vůči mocnému Římu, žárlivého na ztrátu císařské koruny a zároveň zase upřímně nakloněného lidu své země (je v této výrazné črtě i vnitřní; společensky daný rozpor postavy i rozpor citový - stín žárlivosti pro vztah královny ke kazateli). A pak je tu ovšem ještě znamenitý, cynicky posměšný Pivcův Zikmund a celá řada dalších výrazně zahraných postav.
Stalo se už jakousi filmařskou pověrou, že Vávrovy filmy jsou prý chladné, že nerozechvějí srdce. Už v "Němé barikádě" režisér tuto pověru vyvrátil. Také v "Husovi" dospívá Vávra k umění silně emotivnímu, ideově i citově. Připomeňme jen scénu žen, které kladou své roušky na těla popravených tovaryšů, nebo záběr, v němž Johanka snímá nachově zbarvené roucho se svého umučeného muže a vkládá je jako zástavu do rukou Husových. A to nemluvíme o mistrovství ryze filmových prostředků, jak je jich použito na příklad v obrazu vyhlášení interdiktu (i dnešní člověk tu pochopí obludnou tvář a drtivou moc středověké církve), kdy kameny vržené s prokletím od oltáře dopadají až do oken betlemské světnice Husovy. Výrazový rejstřík režisérův je přesvědčivý stejně v lyrismu (prosluněné i jako by biblickým jasem obestřené pastorale chudé rodiny svatebčanů), jako v ostré, ponuré kresbě (jízdní posel, jedoucí před Husem cestou do Kostnice) či v okamžiku vypjatě tragickém (poprava mládenců). Ne všude se ovšem daří Vávrovi stejně. V úvodních obrazech ze staveniště chrámu to zaskřípe zbytečným, nikoli nejlépe mluveným dialogem a příliš zjevnou snahou po aktualisaci, Informativní ráz a poučnost rovněž příliš prokukují z episody se zabavením sekery mladému tesaři. Nebylo třeba ani některých titulků nebo komentářových spojů uvnitř filmu. Nepovedlo se konečně ani vyjádřit sociální poměry venkovské chudiny v násilně vložené, isolovaně působící episodě. V celku však Vávra využil dobře času a prostředků, jichž si film vyžádal, k svébytnému, silně působivému uměleckému výtvo·ru.
Spolu s režisérem a herci podílí se vrchovatou měrou na úspěchu díla architektura filmu (K. Škvor) i kamera (V Hanuš), jež by zasloužily samostatnou studii a rozbor. Zmiňme se však alespoň o hudbě J. Srnky, vyrůstající ze starých kancionálů, středověkých textů a církevních tónin k vyslovení a monumentalisování základní ideje díla (předehra, chorál, milostná píseň při svatbě, zrod motivu Husova z akordu při umučen tovaryšů atd.) Je nutno ještě vyzvednout hlavní skutečnost, že film o dávné minulosti živ; promlouvá k dnešnímu člověku. Vždyt' to je hlavní důvod proč se obrací dnešní umění k námětům z historie. A tento svůj hlavni úkol film o Husovi nesporně plní. Je blízký dnešnímu člověku, rozechvívá jeho srdce, promlouvá k rozumu. V zdařilém uměleckém zobrazení se historie stává opravdu učitelkou života. Vysoký mravní princip pravdy ~ člověku, pravdy nekompromisně hájené proti svodům útlaku mocných, pravdy lidu - vstupuje do každého z diváků tohoto velkého díla.

Autor/Zdroj: Bor Vladimír/dobová recenze


Roku 1412 v Betlémské kapli naslouchají tisíce pražanů kázání mistra Jana Husa, jenž pranýřuje církevní nepravosti. Tato kázání jsou trnem v oku papeži a tak vyhlašuje nad Husem klatbu a požaduje postavit ho před církevní koncil v Kostnici

Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributora


Nový publicista:
Nelíbí se vám tento obsah? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište

Hodnocení:n12345678910

Podobné filmy

Jan Hus (2015) [TV film]

 Jan Hus (2015) [TV film]
Jan Hus n
 
Žánr: historický / drama
Země: Česká republika
Režie: Jiří Svoboda

(remake)

Proti všem (1956)

 Proti všem (1956)
Proti všem n
 
Žánr: historický
Země: Československo
Režie: Otakar Vávra

(neoficiální pokračování)

Jan Žižka (1955)

 Jan Žižka (1955)
Jan Žižka n
 
Žánr: historický
Země: Československo
Režie: Otakar Vávra

(pokračování)

Hodnocení filmu

78.4 %
8   - curil
8   - cicis
10 - Erkul
7   - jarda53
9   - clara.bow
8   - green-tea
10 - Angelika28
9   - hvezdyn
9   - pataamat
8   - Frolíček
10 - mia
7   - Edward52
7   - Hugin
8   - M.A.G.
9   - martin.stu
8   - jmenuji.se
10 - Petra.Barb
7   - videofil
8   - georginaa
7   - LenC2

TV Program

ČT1 - Infiltrace

01:10 - 02:15

36 minut již uběhlo
29 minut zbývá do konce

ČT2 - Kolem Mileny Jesenské

01:10 - 02:00

36 minut již uběhlo
14 minut zbývá do konce

NOVA - Odstřelovač 2 (2002) [Video]

00:30 - 02:05

76 minut již uběhlo
19 minut zbývá do konce

Prima - Vraždy v Midsomeru (1997) [TV ...

01:25 - 03:20

21 minut již uběhlo
94 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 149662
Osobností: 631648
Fotografií: 571602
Plakátů: 271288
Obsahů a biografií: 137554

Poslední komentáře

Zlatí úhoři (1979)

Poetický film

Zlatí úhoři
Dá se říct, že je to film   který je svým vyzněním až   poetický, přestože se   odehrává v nejtěžší   době naší vlasti v období   německé více >

Autor: jmenuji.se.libor | Hodnocení: 8 / 10

Pacific Rim - Útok na Zemi (2013...

Priemerný film. 60%

Pacific Rim - Útok na Zemi
Vizuálne efekty samozrejme   výborné, hudba tiež, akcie   je tu až moc. Herci slabší   a v polovici filmu to začína   riadne škrípať. Až tak že více >

Autor: ExpertRaptor | Hodnocení: 6 / 10

Star Wars: Poslední z Jediů (201...

Nastavovaná kaše...

Star Wars: Poslední z Jediů
Na druhou stranu, už jsem   jedl i výbornou nastavovanou   kaši.
Znovu musím   zopakovat, že tvrzení, že   Star Wars byly od počátku   více >

Autor: mikee007 | Hodnocení: 9 / 10

Bestie musí zemřít (2009)

no ..

Bestie musí zemřít
to snad ne! Naprostá snůška   nelogičností, jednoduchý   děj, dialogy o ničem. Jako   kdyby to natočil režisér v   pubertě se zálibou v krvi. A   Podle toho vypadal i dabing..   děs.

Autor: lion71 | Hodnocení: 2 / 10

Piraňa (2010)

Výborný film. 80%

Piraňa
Slušný horor s piraňami.   Celkom veľa akcie, veľa   veľmi veľa krvi, herci fajn.   Niektoré scény fakt nemuseli   byť. P.S.: Ako som spomínal více >

Autor: ExpertRaptor | Hodnocení: 8 / 10

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení
apple android wp bb
iPhone
iPhone
 
App Store hodnocení:
hod
Android
Android
 
Google Play hodnocení:
hod
Windows Phone
Windows Phone
 
WP store hodnocení:
hod
BlackBerry
BlackBerry
 
BB world hodnocení:
hod
fb

Copyright © 2003-2018, Filmová databáze s.r.o. (FDb.cz). Všechna práva vyhrazena. Návštěvnost měří NetMonitor.
Šíření nebo publikování jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace.

Load: 0.057/0.017