Duben

Volby

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky užívání společnosti BigZoom a.s.,
se sídlem Na Strži 2097/63,
PSČ: 140 00, Praha 4,
IČO: 272 51 748,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B,vložka 15249


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále též „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností BigZoom a.s., se sídlem Na Strži 2097/63, PSČ: 140 00, Praha 4, IČO: 272 51 748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249 (dále též „poskytovatel“) a třetími osobami (dále též „uživatel“) (poskytovatel a uživatel dále též společně jako „strany“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ či „smlouva“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele, umístěné na internetové adrese www.fdb.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Uživatel akceptací těchto obchodních podmínek bere na vědomí, že tyto tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb, stejně jako i tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. K otázce smlouvy o poskytování služeb dále viz čl. 2 těchto obchodních podmínek.

1.3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to za podmínek blíže specifikovaných v ustanovení § 1752 odst. 1 občanského zákoníku. Změna ve smyslu věty předchozí bude uživateli oznámena prostřednictvím elektronické pošty za užití adresy uvedené v účtu uživatele (viz sekce článku 3 obchodních podmínek). Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě vypovědět, pročež k tomuto účelu dále slouží služba blokace účtu, která je dostupná v sekci nastavení uživatelského účtu, pročež tímto krokem dojde rovněž k deaktivaci takového. Tímto není dotčena platnost ustanovení čl. 1.4 obchodních podmínek.

1.4. Uživatel bere na vědomí, že vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smluvní dokumentace.


2. Proces uzavírání smlouvy o poskytování služeb

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb uživatel obdrží ve formě registračního formuláře na webové stránce www.fdb.cz. Uživatel je pro účely uzavření smlouvy o poskytování služeb povinen k vyplnění údajů v registračním formuláři. Proces uzavírání smlouvy bude ze strany uživatele považován za dokončený momentem odeslání těchto údajů poskytovateli, přičemž k tomuto účelu uživatel užije tlačítko „Zaregistrovat“ (dále též „žádost o registraci“). Poskytovatel činí nesporným, že dokončením kroku blíže specifikovaného v čl. 2 odst. 1 těchto obchodních podmínek není registrace, stejně jako uzavření smlouvy o poskytování služeb, kompletní. K dokončení shora uvedeného musí rovněž dojít k naplnění veškerých níže uvedených bodů ve smyslu čl. 2 odst. 3 těchto obchodních podmínek.

2.2. Uživatel se pro účely registrace a uzavření smlouvy o poskytování služeb zavazuje v registračním formuláři uvádět pouze pravdivé informace. Tyto budou ze strany poskytovatele pro účely obchodních podmínek považovány za správné a pravdivé.

2.3. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty uvedené v žádosti o registraci (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu. Potvrzením údajů v elektronické poště ze strany uživatele dojde k ověření této elektronické pošty, a dále též k akceptaci žádosti o registraci ze strany poskytovatele (dále jen „akceptace“). Akceptací je proces uzavření smlouvy o poskytování služeb považován ve smyslu těchto obchodních podmínek za kompletní.

2.4. Strany se dohodly, že poskytování služeb bude zahájeno ve smyslu smlouvy o poskytování služeb, tedy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonem predikované lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.5. Náklady, které budou uživatelem při registraci a uzavření smlouvy vynaloženy (např. náklady na připojení k internetu) si je uživatel povinen uhradit sám.

2.6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, tedy že je tento oprávněn odmítnout registraci uživatele, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb, a to včetně těchto obchodních podmínek.


3. Účet uživatele

3.1. Prostřednictvím registrace uživatele provedené na webové stránce se může uživatel přihlašovat do uživatelského rozhraní webové stránky www.fdb.cz (dále též „uživatelský účet“).

3.2. Vznik uživatelského účtu je přímo vázán na dokončení registrace uživatele ve smyslu čl. 2 odst. 3 těchto obchodních podmínek.

3.3. Uživatel je oprávněn prostřednictvím uživatelského účtu ke správě svých údajů a již dříve vložených příspěvků a hodnocení.

3.4. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou v souladu s ustanovením článku 2 odst. 2 těchto obchodních podmínek poskytovatelem považovány za správné a pravdivé. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.5. Poskytovatel je oprávněn uživateli uživatelský účet zablokovat, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb, popř. tyto obchodní podmínky.

3.6.Uživatelský účet bude zabezpečen uživatelským jménem a uživatelem zvoleným heslem. Uživatel bude, dle svého uvážení, zachovávat mlčenlivost o svém heslu zvoleném ve smyslu věty předchozí. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení mlčenlivosti a následné zneužití uživatelem uvedených údajů.


4. Podmínky užívání služeb poskytovaných ze strany FDB

4.1. Z uživatelského účtu/rozhraní je uživateli umožňováno provádět širokou škálu činností, především, nikoliv však výlučně spravovat své osobní údaje, účastnit se diskusí a přidávat další příspěvky. (dále též souhrnně „služba“).

4.2. Nad rámec v čl. 4 odst. 1 těchto obchodních podmínek uvedeného, poskytovatel rovněž umožňuje uživateli ukládání různého druhu obsahu na web poskytovatele, pročež uživatel bere na vědomí, že tyto informace mohou být zveřejněny třetím osobám (typicky fotografie či videa apod.) .

4.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci poskytovaných služeb může být na webovém portálu zobrazována reklama.

4.4. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za situace vyvstalé ve smyslu věty předchozí a za jejich následky.

4.5. Poskytovatel není povinen poskytovat službu v případě překážek na straně uživatele nebo 3. osob. Služba nemusí být poskytována především, nikoliv však výlučně v případě nefunkční datové sítě nebo v případě jiných poruch způsobených třetími osobami. Ostatní případy mohou být pro účely těchto obchodních podmínek souhrnně označovány za nepředvídatelné události způsobené vyšší mocí.

4.6. Poskytovatel je oprávněn přijmout opatření směřující k prevenci výpadků, omezení nebo snížení kvality poskytovaných služby. V rámci této povinnosti může poskytovatel naplánovat dočasné odstávky služeb (dále označované jako „odstávka služeb“). Poskytovatel si vyhrazuje právo na poskytování služeb prostřednictvím třetích osob, a to i bez předchozího odsouhlasení ze strany uživatele.

4.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo výmazu uživatelem uložených informací v rámci služby, a dále též právo změny obsahu či formy poskytovaných služeb.


5. Podmínky vkládání či obdobné administrace uživatelského obsahu

5.1. Uživatel nemá právo v rámci služby ukládat nebo šířit informace (soubory), v důsledku kterých by se kterákoliv ze smluvních stran mohla dostat do protiprávní situace, tedy informace či soubory, které naplňují přímý rozpor s obecně závaznými právními předpisy platnými v zemích, kde je služba dostupná. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel zároveň souhlasí s tím, že poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv protiprávní činy, které by uživatel mohl vykonat.

5.2. Omezení ve smyslu čl. 5 odst. 1 těchto obchodních podmínek se vztahují především, nikoliv však výlučně k obsahu, jehož zpřístupnění dochází k zásahu do:

5.2.1. autorských práv třetích osob či do práv s tímto souvisejících;
5.2.2. práv na ochranu osobnosti;
5.2.3. platné a účinné právní úpravy zabývající se otázkami směřujícími k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.3. Poskytovatel je oprávněn provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit.

5.4. Není-li dohodnuto jinak, poskytovatel si vyhrazuje publikaci veškerých sdělení, která naplňují charakteristické znaky reklamního či propagačního materiálu. Uživatel není oprávněn v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení či jakékoliv hromadné zprávy. Dále není povoleno uživateli v rámci služby posílat informace, které nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích stran, s úmyslem zmatení nebo uvádění uživatele v omyl (phishing). Taktéž je v rámci služby zakázáno šířit počítačové viry či malware.

5.5. Zatěžování serveru poskytovatele automatizovanými požadavky či jakékoliv jiné snahy o omezení jeho provozu představuje hrubé porušení smlouvy, pro které může být účet uživatele zablokován.

5.6. Uživatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost v případě vyvstanuvšího sporu s 3. osobou, především, nikoliv však výlučně za předpokladu uplatňování práv těchto osob vůči poskytovateli v souvislosti s plnění smlouvy o poskytování služeb. Uživatel se rovněž zavazuje k úhradě veškerých účelně vynaložených nákladů poskytovatele, a to za předpokladu uplatnění práv 3. osobou ve smyslu věty předchozí v souvislosti s uložením či šířením informací uložených serveru poskytovatele.


6. Trvání smlouvy o poskytování služeb

6.1. Uživatel, který je ve smyslu příslušných právních předpisů označován za spotřebitele, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít postupu blíže specifikovaného v čl. 10 odst. 3 těchto obchodních podmínek.

6.2. Smlouva o poskytování služeb je uzavírána na dobu neurčitou.

6.3. Uživatel může smlouvu o poskytování služeb ukončit kdykoliv, a to zrušením svého uživatelského účtu. Uživatel bere na vědomí, že postupem blíže specifikovaným ve větě předchozí nemusí dojít ze strany poskytovatele k odstranění všech informací uložených uživatelem v rámci služby, avšak pouze za předpokladu, že tuto skutečnost vyžadují příslušné právní předpisy.

6.4. Za předpokladu porušení některé z povinností uživatele, které bezprostředně vyplývají ze smlouvy o poskytování služeb, obchodních podmínek, popř. z obecně závazných právních předpisů je poskytovatel oprávněn k vypovězení smlouvy o poskytování služeb. Tato výpověď nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení uživateli.

6.5. Uživatel souhlasí, že ukončením/výpovědí smlouvy o poskytování služeb nejsou dotčena poskytovatelova práva k licenci, kterážto byla uživatelem poskytnutá poskytovateli ve smyslu těchto obchodních podmínek.


7. Ochrana osobních údajů uživatele

7.1. V otázce dozoru nad problematikou ochrany osobních údajů, tento vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 727/27, Praha, PSČ: 170 00.
7.2. V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně „nařízení GDPR“, a týkající se zpracování osobních údajů uživatele za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb a pro účely projednávání této smlouvy, plní poskytovatel svou informační povinnost prostřednictvím zvláštního dokumentu nazývaného „Zásady ochrany osobních údajů“.

8. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení, ukládání cookies

8.1. Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2. Při návštěvě webové stránky www.fdb.cz je uživatel požádán o udělení souhlasu s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies představují malé soubory, které mohou být využity k zpracování dalších osobních údajů, například informací o tom, jak uživatel prochází webovými stránkami poskytovatele, který obsah ho zajímá, a také volby provedené prostřednictvím tohoto souhlasového okna.

8.3. Uživatel má možnost změnit nastavení cookies kdykoli během používání služby. Tuto možnost nalezne v sekci „podrobné nastavení“ na webových stránkách www.fdb.cz, a to prostřednictvím samostatného odkazu nazvaného „cookies“.


9. Licenční ujednání a práva duševního vlastnictví

9.1. Poskytovatel si tímto vyhrazuje právo bezúplatně užít informace podléhající ochraně práv k duševnímu vlastnictví či práv na ochranu osobnosti (dále jen „chráněné dílo“), a to za předpokladu, že uživatel takovéto poskytne poskytovateli v souladu se smlouvou (dále též souhrnně jako „licence“). Uživatel s udělením licence poskytovateli ve smyslu věty předchozí bez výhrad souhlasí. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 obchodních podmínek.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo užít licence k chráněnému dílu, pročež tato je ze strany uživatele poskytována pro účely užití veškerými poskytovatelem zvolenými způsoby, především, nikoliv však výlučně prostřednictvím internetu), pročež co do otázky množství či teritoriálního vymezení, poskytovatel není v užití jakkoliv limitován. .

9.3. Poskytovatel nabývá licenci k chráněnému dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby.

9.4. Licence k chráněnému dílu je poskytnuta bez časového omezení, a to od okamžiku uložení nebo šíření chráněného díla v rámci služby.

9.5. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence ke chráněnému dílu zcela nebo zčásti poskytnout či postoupit třetí osobě (dále též „podlicence“).

9.6. Uživatel tímto výslovně souhlasí s oprávněním poskytovatele, že je tento i bez předchozího upozornění uživatele oprávněn k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným dílem (či počítačovým programem). K úpravám ve smyslu věty předchozí může docházet i prostřednictvím poskytovatelem schválených třetích osob.


10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Uživatel bere na vědomí, že služba je ze strany poskytovatele poskytována zcela bezplatně.

10.2. Uživatel rovněž bere na vědomí, že webová stránka poskytovatele představuje z pohledu práva autorské dílo, tedy že je tato chráněna autorským právem.

10.3. Pro účely vyřizování stížností byla zřízena elektronická adresa (srov. čl. 12.6). Způsob vyřízení stížnosti bude uživateli sdělen prostřednictvím emailové adresy, kterou uživatel při soupisu stížnosti uvedl.

10.4. Za předpokladu, že dojde mezi poskytovatelem a uživatelem ke vzniku sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, PSČ: 110 00, Praha 1, IČ: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Sledovat vyřizování Vaší stížnosti je možné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.5. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013, ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů
on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567, PSČ: 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

10.6. V otázce dozoru nad problematikou ochrany osobních údajů, tento vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 727/27, Praha, PSČ: 170 00.

10.7. Problematika odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, pročež k uplatnění těchto je uživatel oprávněn kontaktovat poskytovatele písemně na adrese sídla poskytovatele, či prostřednictví e-mailové komunikace.


11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeří uživatelé berou na vědomí, že vztah se za všech okolností řídí právem České republiky.

11.2. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, užije se ustanovení příslušného zákona významem nejvíce odpovídajícím originálnímu znění předmětného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

11.4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě. Poskytovatel prohlašuje, že žádná ze smluv není nikterak veřejně přístupná.

11.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@fdb.cz.

V Praze dne 8. března 2024

TV Program

ČT1 - Vražda Rogera Ackroyda (1999) ...

16:10 - 17:55

6 minut již uběhlo
99 minut zbývá do konce

ČT2 - Zázračná planeta: Serengeti

16:05 - 17:00

11 minut již uběhlo
44 minut zbývá do konce

NOVA - Rozchod! (2006)

14:55 - 17:10

81 minut již uběhlo
54 minut zbývá do konce

Prima - Jak básníkům chutná život (198...

14:20 - 16:35

116 minut již uběhlo
19 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 190501
Osobností: 697758
Fotografií: 763836
Plakátů: 376408
Obsahů a biografií: 178217
foto

Komerční sdělení

Filmová škola

Staňte se hercem, herečkou.

foto

Poslední komentáře

I na kovbojky občas padne smutek...

I na kovbojky občas padne smutek
Režisér Gus Van Sant   bezesporu umí, film je plný   známých a dobrých herců,   ale navzdory těmto   skutečnostem mi tenhle biják   přišel jako více >

Autor: klasifikátor | Hodnocení: 3 / 10

Svatba jako řemen (1967)

Svatba jako řemen
S hrůzou jsem zjistil, že   jsem tuto čs. filmovou   klasiku ještě neviděl a   hned to napravil:-) Možná i   proto mě to celkem bavilo.   více >

Autor: Máša13 | Hodnocení: 7 / 10

Jízda králů (1989) [TV inscenace...

Jízda králů
Jako rodáka z jižní Moravy   mě tady pár věcí   potěšilo, ale obecně vzato   si myslím, že tenhle   televizní kousek potěší   asi víc milovníky více >

Autor: klasifikátor | Hodnocení: 5 / 10

In Nacht und Eis (1912)

In Nacht und Eis
První filmové   převyprávění   katastrofální události   Titaniku, na kterém se prý   začalo pracovat pouhé dva   měsíce poté, tedy v době, více >

Autor: martin.stusak.9 | Hodnocení: 8 / 10

Město v obkličení (2010)

Město v obkličení
Tentokrát si hongkongská   ikona akčních filmů v   podobě Bennyho Chana vzala na   paškál americké superhrdiny   a superpadouchy s   více >

Autor: martin.stusak.9 | Hodnocení: 6 / 10