Dumka o Kovpakovi: Karpaty, Karpaty (Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...)Dumka o Kovpakovi: Karpaty, Karpaty (Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...)Dumka o Kovpakovi: Karpaty, Karpaty (Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...)